Гаранции по ОПИК

„Портфейлна гаранция с таван на загубите“ е инструмент финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Фонд на фондовете предлага покритие до 80% от риска по всеки кредит, срещу което кредиторът ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията.

Средствата ще са насочени както към малки и средни предприятия, така и към големи фирми от почти всички сектори на икономиката, с акцент върху две стратегически за страната направления - енергийната ефективност и иновации. Около 60% от ресурса ще бъде предназначен за кредити за енергийна ефективност, а малко над 40% за иновации.

По първото направление ще се подпомогнат предприятия, които да осъществят важни за тях проекти, свързани с повишаване на енергийната им ефективност, установени с енергиен одит. За 161 микро, малки и средни предприятия, които първи се включат в схемата, ще бъдат осигурени и безвъзмездни средства  за извършването на одита. Кредитите, предоставени по това направление биха могли да достигнат и надвишат 400 млн. лв.

Останалата част от ресурса ще гарантира проекти, свързани с развитието и въвеждането на иновации от бизнеса. Тези проекти могат да са за реализирането на идеи в сферите на информационните и комуникационни технологии, в био, нано и чистите технологии, мехатрониката, креативни индустрии и др. Финансирането по тази линия може да достигне приблизително 300 млн. лв.

Актуален етап на инструмента: На 14 януари 2020 г.бяха отворени заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Участниците подали заявления в определения срок са, както следва:

  1. Банка ДСК ЕАД – за всички обособени позиции;
  2. Обединена българска банка АД – за всички обособени позиции;
  3. Първа инвестиционна банка АД – за всички обособени позиции;
  4. Юробанк България АД – за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Пълният комплект документи може да намерите на следния адрес: http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/50