Гаранционни схеми

Фонд на фондовете ще предоставя портфейлни гаранции на финансови посредници за покритие на загубите от неплащане от дефинираните целеви групи крайни получатели. Повечето продукти на Дружеството в тази връзка предвиждат гаранциите да покриват до 70-80% от загубите на ниво индивидуален кредит, но не повече от 25% на ниво кредитен портфейл (таван на загубите).

Целта на гаранциите е да даде възможност на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и/или изисквания за обезпеченост по кредитите, съобразени с техните нужди и възможности.

Портфейлни гаранции се предвиждат по следните две оперативни програми, с които Фонд на фондовете има подписани финансови споразумения:

  • ОПИК 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за иновации и енергийна ефективност за МСП и големи предприятия и
  • ОПРЧР 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрофинансиране.