Развитиe на човeшкитe рeсурси 2014-2020

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР), която е с общ бюджет от 2 136 251 557 лева, обхваща финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ), Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) и национално съфинансиране.

ОПРЧР 2014-2020 г. подкрепя постигането на националните цели в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване в контекста на Стратегия "Европа 2020".

Целите на Програмата са адресирани в пет приоритетни оси с дефинирани инвестиционни приоритети. Прилагане на финансови инструменти е предвидено по приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" и приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване".

На 17 май 2016 г. беше подписано Финансово споразумение между Министерството на труда и социалната политика на Република България като Управляващ орган на програмата и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД). Със споразумението е възложено на ФМФИБ ЕАД да управлява 70 024 516 лв. от ОПРЧР 2014-2020 г., предназначени за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти.

Средствата за финансови инструменти по ОПРЧР 2014-2020 г. ще се предоставят като микрокредити и гаранции, които да компенсират недостатъчното предлагане на финансови продукти в подкрепа на целевите групи на Оперативната програма.

Финансовият инструмент "Микрокредитиране със споделен риск" цели именно подобряване на достъпа до финансиране на допустими крайни получатели, както и да привлече допълнителен частен капитал, насочен към постигане на публичните политики в сферата на заетостта.

В допълнение е предвиден финансов инструмент за гаранции, покриващи загуби по портфейл от микрокредити с таван на загубите.