Фонд за технологичен трансфер

Бюджет на инструмента

56,6 млн. евро, от които 9,43 млн. евро под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП), включително и в една операция

Цели на инструмента

  • Адресиране на основните предизвикателства пред развитието на България, сред които и недостатъчните публични и частни инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, водещо до сравнително нисък иновационен капацитет на икономиката;
  • Подпомагане изграждането на модерна научноизследователска инфраструктура в страната, пълноценното взаимодействие между представителите на научната общност и бизнеса за приложение в практиката на създаваните в страната научни продукти, както и изграждането и привличането на висококачествени кадри.
  • Укрепване и развитие на технологичния трансфер в публичните изследователски организации, съществуващите офиси за технологичен трансфер, както и между различните участници и заинтересовани страни в научно иновационната екосистема.

Източник на публичния ресурс

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ (ПНИИДИТ) 2021-2027.

Актуален етап на инструмента

Пазарни консултации