Фонд Иновации в предприятията

Бюджет на инструмента

32,17 млн. евро

Цели на инструмента

  • Стимулиране на предприемаческата активност за създаване на предприятия базирани на иновациите, които разработват продукти с висока добавена стойност.
  • Увеличаване на иновационния потенциал и създаване на устойчива екосистема за подкрепа на МСП с висок иновационен потенциал.
  • Подобряване на вътрешно-иновационния капацитет на предприятията.
  • Подобряване на достъпа до знания и технологии, както и развитие на иновационна екосистема в по-слабо развитите региони.
  • Подобряване нивото на навлизане на иновациите и ускорен преход към икономика на знанията.

Източник на публичния ресурс

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027.

Актуален етап на инструмента

Структуриране