Фонд Предприемачество

Бюджет на инструмента

104.4 млн. евро

Цели на инструмента

  • Финансова подкрепа на предприятия, свързани с насърчаване на предприемачеството и финансиране създаването на нови, както и развитието на съществуващи предприятия във всички етапи на развитие (нови МСП в етап ускоряване и начален етап, включително в етап на растеж) и в различни сектори.
  • Осигуряване на приемственост с вече съществуващите на пазара фондове за дялови и квази-дялови инвестиции с публичен ресурс и затвърждаване на постигнатите от тях резултати по ОПИК 2014-2020.
  • Подобряване на предприемаческата екосистема и привличане на чуждестранни капиталови инвестиции.

Източник на публичния ресурс

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027.

Актуален етап на инструмента

Стартирала процедура