Фонд за рисков капитал

Фонд за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Кандидатите ще трябва да осигурят и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели. Фонд на фондовете предоставя на посредниците възможността да осигурят необходимото съфинансиране, както на ниво фонд, така и на ниво краен получател, с което се дава гъвкавост на фонд мениджъра при набавянето на частния ресурс. Едновременно с това се подсигурява минимален размер на допълнително финансиране и подпомагане на компании с цел изпълнение на техните прогнози за развитие и растеж.

Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 1.5 до 7 милиона лева. Цел на финансовия инструмент е да подкрепи МСП през първите пет години след учредяването им, тъй като в този рисков период значителна част от новосъздадените предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление.

Специфични за този инвестиционен фонд са допълнителната стратегическа подкрепа и менторството предоставяни от фонд мениджъра на компаниите, в които инвестира.

Актуален етап на инструмента: Подписан договор с „Морнингсайд Хил“ ООД, с ключови лица: Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев.

Подробна информация за процедурата за подбор на фонд мениджър за Фонд за рисков капитал както и документацията може да бъда намерена на интернет страницата на Фонд на фондовете в раздел "Профил на купувача": http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/25