Фонд за рисков капитал

Финансов ресурс

  • 33,3 млн. евро (65,1 млн. лева) публичен ресурс*

*включително 18 млн. лева допълнителен ресурс, предоставен за подкрепа на засегнати от COVID-19 предприятия от прекратения Фонд за технологичен трансфер;

  • 5,2 млн. евро (10,2 млн. лева) частно съфинансиране на ниво фонд.

Цели на инструмента

  • подкрепа на предприемаческата екосистема в България;
  • подпомагане на високотехнологични компании, които имат нужда от финансиране, за да утвърдят и разширят дейността си;
  • подобряване на достъпа до капитал за комерсиализация на разработените продукти, както и на цялостния капацитет за постигане на по-висок ръст, включително чрез прилагане на иновации.

Крайни получатели

  • малки и средни предприятия с висок рисков профил в относително ранен етап на своето развитие;
  • допустими сфери: производство на стоки, използващо нови технологии, които намаляват разходите за единица продукт; високи технологии, софтуер и хардуер; електронна търговия; иновативни продукти или услуги и др.

Тип финансиране

  • алтернативно финансиране под формата на дялови и квази-дялови инвестиции;
  • размер на инвестициите между 750 хил. и 3,5 млн. евро (1,5 – 6,8 млн. лева);

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансов посредник: „Морнингсайд Хил“ ООД  

Очакван брой подкрепени компании: 25