Фонд Мeцанин/Растeж

Фонд Мецанин/Растеж (ФМР) управлява публични средства от 38.5 млн. евро (75.3 млн. лв.) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 16.5 млн. евро (32.3 млн. лв.).

ФМР подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 2.5 млн.  до 7 млн. евро (от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв.) .

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските МСП. Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

Инвестиционният период  на ФМР е 5 години при срок на фонда от 10 години с възможност за удължаване до две години.

Актуален етап на инструмента: На 21 октомври 2019 г. Фонд на фондовете избра Бългериан Мецанин Партнърс ДЗЗД за мениджър, който да управлява Фонд Мецанин/ Растеж.

Подробна информация за процедурата за подбор на фонд мениджър за Фонд Мецанин/Растеж както и документацията може да бъда намерена на интернет страницата на Фонд на фондовете в раздел "Профил на купувача": http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/37