Фонд за тeхнологичeн трансфeр

Фонд за технологичен трансфер (ФТТ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансиранa от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за сближаване на наука, иновации и бизнес.

Предвижда се да бъдат учредени един или няколко фонда под формата на инвестиционен фонд от затворен тип, като Фонд на фондовете ще изпълнява стандартните функции на ограничено отговорен съдружник.

Ресурсът, предоставен от Фонда на фондовете е в размер на 58,7 милиона лева, като се очаква, да бъде привлечено допълнително съфинансиране от частни инвеститори.

ФТТ ще осигури дялово и квази-дялово финансиране на крайните получатели и ще финансира проекти, чиито ползи биха останали или биха се насочили към България.

Инвестициите на ФТТ, ще са съобразени с целите на националната стратегия за интелигентна специализация с фокус върху секторите ИКТ, фармация и биотехнологии, мехатроника, нано и чисти технологии, креативни и рекреативни индустрии.

Допустимите крайни получатели обхващат новосъздадени предприятия, МСП и големи компании, вкл. техни поделения и съвместни дружества.

Фондът за технологичен трансфер следва да бъде създаден и управляван от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Финансовите посредници ще бъдат определени в резултат на открити, прозрачни и недискриминационни процедури за подбор при прилагане на изискванията на приложимото законодателство на ЕС и националната правна уредба.

Актуален етап на инструмента: Фонд на фондовете (ФнФ) започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ). Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават оферти в офиса на Фонд на фондовете в срок до 19.12.2019 г.