Фонд за ускоряванe и начално финансиранe (ФУНФ)

Финансов ресурс

 • 70,9 млн. евро (139 млн. лева) публичен ресурс*;

*включително допълнителен ресурс, предоставен за подкрепа на засегнати от COVID-19 предприятия от прекратения Фонд за технологичен трансфер 

 • 5,2 млн. евро (11 млн. лева) частен ресурс

Цели на инструмента

 • насърчаване на предприемачеството в България и улесняване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия в начален етап на тяхното развитие;
 • създаване и развитие на нови устойчиви бизнеси;
 • успешно изпълнение на нови бизнес идеи, основани на иновациите;
 • повишаване на активността и развитие на предприемаческата екосистема в България;
 • създаване на добавена стойност за предприятията, в които се инвестира.

Крайни получатели

Малки и средни предприятия в начален етап на развитие.

Тип финансиране

 • дялови и квази-дялови инвестиции;
 • ресурсът е разделен в три фонда, управлявани от финансови посредници (фонд мениджъри), избрани чрез процедура по Закона за обществените поръчки.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

ФУНФ І: „Иновейшън Кепитъл“ АД

Финансов ресурс

 • 19,3 млн. евро (37,8 млн. лева) публичен ресурс*

*вкл. 10,4 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

 • 1,8 млн. евро (3,5 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

Етап на развитие на предприятията, в които инвестира

ускоряване и начален етап

Индивидуален размер на инвестициите

 • етап на ускоряване: 25 – 50 хил. евро (50 – 100 хил. лв.)
 • начален етап: 50 хил. – 1 млн. евро (100 хил. – 2 млн. лв.)

Акселераторска програма – предостява стратегическа подкрепа, обучение, менторство и др.

Очакван брой подкрепени компании: 229.

ФУНФ ІІ: „Витоша Венчър Партнърс“ ООД

Финансов ресурс

 • 25,1 млн. евро (49,2 млн. лева) публичен ресурс*

*вкл. 13,6 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

 • 800 хил. евро (1,5 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

Етап на развитие на предприятията, в които инвестира

ускоряване и начален етап - проекти с технологична насоченост и с висок потенциал за устойчив растеж.

Индивидуален размер на инвестициите

 • етап на ускоряване: 15 – 50 хил. евро (25 – 100 хил. лв.)
 • начален етап: 15 хил. – 1 млн. евро (25 хил. – 2 млн. лв.)

Акселераторска програма – предостява стратегическа подкрепа, обучение, менторство и др.

Очакван брой подкрепени компании: 125

ФУНФ ІІІ: „Ню Вижън 3“ ООД

Финансов ресурс

 • 26,4 млн. евро (51,6 млн. лева) публичен ресурс*

*вкл. 14,3 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

 • 3,1 млн. евро (5,9 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

Етап на развитие на предприятията, в които инвестира

начален етап

Индивидуален размер на инвестициите: до 1 млн. евро (2 млн. лева)

Очакван брой подкрепени компании: 53