Дялови и квази-дялови инструменти

Инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции се предвиждат по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) с общ бюджет от 293,4 милиона лева.

Инвестиционната стратегия на ОПИК 2014-2020 г. предвижда четири инструмента в тази връзка, разпределени в по-рисковите етапи на типичния инвестиционен процес:

  • Фонд за технологичен трансфер;
  • Фонд за ускоряване и начално финансиране;
  • Фонд за рисков капитал;
  • Фонд Мецанин /Растеж.

Целта е да се подпомогне достъпа до финансиране на целевите групи крайни получатели, в съответствие с целите на ОПИК 2014-2020 г., включващи повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и МСП, подкрепа за предприемачеството и устойчивите и основани на знанието бизнес модели, комерсиализация и интернационализацияна НИРД, насърчаване на иновациите.

Предвижда се в рамките на всеки инструмент да бъде учреден един или няколко фонда под формата на инвестиционен фонд от затворен тип, като ФМФИБ ще изпълнява стандартните функции на ограничено отговорен съдружник.

Очаква се, инвестиционните фондове да привлекат допълнителен частен финансов ресурс в минимален размер, определен от съответните приложими регулации и от инвестиционната стратегия на ОПИК 2014-2020 г.