Микрокрeдитиранe със сподeлeн риск

„Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Чрез него се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране.

Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания).

Предоставяните кредити са в размер от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период.

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Актуален етап на инструмента: Финансирането е вече достъпно за крайни получатели.

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към избраните от Фонд на фондовете финансови посредници:

СиС Кредит АД

София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19
info@siscredit.com
http://siscredit.com

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800
info@mikrofond.bg

Първа инвестиционна банка АД/Fibank

София 1797, бул. Драган Цанков 37

тел.: (02) 81 71 365, (02) 81 71 363, (02) 81 71 366; (02) 800 2273

имейл: micro@fibank.bg

https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane/finansov-instrument-mikrokreditirane-sys-spodelen-risk

Успешни истории: Можете да видите кратки видеа на два вече осъществени проекта със средства от „ Микрокредитиране със споделен риск“.