Микрокрeдити със сподeлeн риск

Финансов ресурс

 • 24,6 млн. лева публичен ресурс;
 • допълнително частно съфинансиране от финансовите посредници.

Цели на инструмента

 • подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия;
 • подкрепа на социалното предприемачество;
 • насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.

Крайни получатели

 • фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, в т.ч. предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни над 6 месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания;
 • социални предприятия.

Тип финансиране

 • инвестиционен или оборотен кредит в размер до 48 895 лв.;
 • възможност за малък кредит до 5000 лв.;*
 • срок за погасяване до 10 години;
 • възможен гратисен период за главницата и лихвата до 3 години;*
 • за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; за други разходи, свързани с основната стопанска дейност.

*(важи девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка заради COVID-19)

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници          

СИС Кредит

Микрофонд

Първа инвестиционна банка

 

Успешни истории