Кредити в сектор „Отпадъци“

Финансов ресурс

  • 50 млн. лв. публичен ресурс;
  • допълнителен ресурс от банки партньори;

Цели на инструмента

  • повишаване на инвестиционния потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания битов отпадък;
  • намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в страната.

Крайни получатели

  • общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели;
  • предприятия с вече сключени договори с общини за третиране на отпадъци;
  • нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Тип финансиране

  • кредитиране съвместно с търговски банки;
  • инвестиционен кредит със срок за погасяване до 240 месеца;
  • кредит за оборотен капитал, свързан с инвестицията, със срок за погасяване до 60 месеца.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално развитие и Kохезионния фонд на ЕС

Актуално състояние на финансовия инструмент: активен на пазара.

Допустимите крайни получатели могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят попълнено заявление за участие на електронен адрес office@fmfib.bg или хартиен носител на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32. Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г.