Финансов инструмент за развитие на водния сектор

Финансовия инструмент за развитие на водния сектор е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз в рамките на политиката на сближаване и националния бюджет.

Фонд на фондовете е подписал оперативно споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), като е предоставил на банката публични средства в размер на 115 млн. евро (225 млн. лв.) и е мобилизирал допълнителни ресурси в минимум същия размер от страна на ЕБВР. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели ще достигне 230 млн. евро (450 млн. лв.).

Инструментът е създаден с цел инвестиции във ВиК сектора в България. Фонд на фондовете избра за посредник ЕБВР като международна финансова институция, която разполага с опит във финансирането на инфраструктурни проекти, включително и в сектор „Води“ в региона.

Подкрепата ще бъде предоставена под формата на дългосрочни заеми на ВиК операторите (ВиКО), както и гаранции за търговски банки, предоставящи кредити за финансиране на допустими проекти на ВиКО. Максималният срок на заемите е 15 години, с до 3 години гратисен период.

Финансовият инструмент (ФИ) има за цел да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС за финансиране на допустими проекти на ВиК операторите. Очаква се средствата от ФИ да представляват до 20 % от общите разходи на проекта.

До момента е предприета консолидация на дружествата в сектора като основна мярка за подобряване на работата на ВиК операторите, с което се очаква на територията на една административна област да има само по един оператор. ФИ е насочен именно към вече консолидираните дружества.

В допълнение ще бъдат предоставени средства за осигуряване на техническа помощ и оптимизация на дейността на ВиКО, с цел повишаване на ефективността и финансовата им устойчивост. Предпоставка за успешното внедряване на инструмента е и сериозният опит на избрания от ФнФ финансов посредник ЕБВР в проектното структуриране и финансиране на сектора.

Финансовият инструмент за развитие на водния сектор ще допринесе и за подобряване на околната среда. Бъдещите инвестиции са съобразени с плановете за намаляване на загубите на вода, с оглед предвидените инвестиции за реконструкция и реновиране на старата инфраструктура. С изпълнението на финансираните проекти ще се подпомогне постигането на съответствие със законодателството на Европейския съюз в сферата на околната среда.

Актуален етап на инструмента: Вече активен на пазара.

За контакти с финансовия посредник: 

Европейска банка за възстановяване и развитие

Адрес: ул. Московска 17

Тел: +359 2 9321 414

https://www.ebrd.com/