Кредити за ВиК оператори

Финансов ресурс

  • 115 млн. евро публични средства;
  • допълнително финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие

Цели на инструмента

  • да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС за допустими проекти на ВиК операторите;
  • реконструкция и модернизация на инфраструктурата в сектор "ВиК"; 
  • подобряване на околната среда чрез намаляване на загубите на вода;
  • постигане на съответствие със законодателството на ЕС в сферата на околната среда.

Крайни получатели

ВиК оператори

Тип финансиране

  • заеми за ВиК оператори със срок за погасяване 15 години, с до 3 години гратисен период;
  • гаранции за търговски банки, предоставящи кредити за финансиране на допустими проекти на ВиК оператори;

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално развитие и Kохезионния фонд на ЕС

Актуално състояние на финансовия инструмент: активен на пазара

Финансов посредник

Европейска банка за възстановяване и развитие