Фонд за градско развитиe

Фонд за градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се явява продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период.

Новост за настоящия програмен период е, че финансирането ще обхваща 39 общини, в сравнение със 7 за миналия, а средствата са 5 пъти повече – 353.3 млн. лева. Освен това част от инвестициите са насочени в подкрепа на културното наследство и туризъм в цялата страна.

Посредниците имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс в размер на малко над 40 % от финансирането. По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за ФГР се очаква да е близо 600 млн. лв.

Средствата по ФГР ще представляват заеми с вградени гаранции.

Заемите ще са насочени към широк кръг потенциални крайни получатели, общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и други. Отпуснатите финансови ресурси ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност.

Подобни проекти от предходния програмен период са обновяването на парк Възраждане (София), ремонта на Централния градски пазар (Ст. Загора), реконструкцията на Юнашки салон (Варна) и др.

Фондовете за градско развитие набират проектни идеи, предвиждащи инвестиции в сферата за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и, с категория „национално или световно значение“.

Посредниците, които ще управляват средствата за ФГР са:

  • За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.
  • За регион Север - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР), собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Актуален етап на инструмента: Средствата са достъпни за крайните получатели. 

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към експертите на двата посредника, както и към Координационното звено към Фонд на фондовете:

За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ):

Адрес: София 1000, ул. „6-ти септември“ 1, ет. 3

Телефон за връзка: 02/988 23 10

office@citiesfund.bg

https://www.citiesfund.bg/

За регион Север -„Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР):

Адрес: София 1303, бул. “Александър Стамболийски” 73

Телефони за връзка: 02/937 06 00; 02/937 06 46  

http://jessicafund.bg/bg/

За контакти със Звеното за координация:

Телефони за връзка: 02/905 52 36; 02/905 52 38; 02/905 52 39                     

E-mail: bap@fmfib.bg

  

Допълнителна информация

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39-те общини, допустими за финансиране чрез ФИ по ос 1 на ОПРР 2014-2020:

ИПГВР Община Асеновград

ИПГВР Община Благоевград

ИПГВР Община Бургас

ИПГВР Община Варна

ИПГВР Община Велико Търново

ИПГВР Община Велинград и зони за въздействие

ИПГВР Община Видин

ИПГВР Община Враца и инвестиционна програма

ИПГВР Община Габрово и инвестиционна програма

ИПГВР Община Горна Оряховица

ИПГВР Община Гоце Делчев

ИПГВР Община Димитровград

ИПГВР Община Добрич

ИПГВР Община Дупница

ИПГВР Община Казанлък

ИПГВР Община Карлово 

ИПГВР Община Кърджали

ИПГВР Община Кюстендил

ИПГВР Община Ловеч

ИПГВР Община Лом

ИПГВР Община Монтана

ИПГВР Община Пазарджик 

ИПГВР Община Панагюрище

ИПГВР Община Перник

ИПГВР Община Петрич

ИПГВР Община Плевен и инвестиционна програма

ИПГВР Община Пловдив

ИПГВР Община Разград

ИПГВР Община Русе

ИПГВР Община Свищов и зони за въздействие

ИПГВР Община Силистра и зони за въздействие

ИПГВР Община Сливен

ИПГВР Община Смолян

ИПГВР Община София и зони за въздействие

ИПГВР Община Стара Загора

ИПГВР Община Търговище

ИПГВР Община Хасково и зони за въздействие

ИПГВР Община Шумен

ИПГВР Община Ямбол

 

Правна информация

ФМФИБ организира настоящите пазарни консултации в контекста на изискванията на чл.44 от Закона за обществените поръчки. Разменената в процеса информация се счита за индикативна и не предизвиква задължения за страните. Предвид приложимите законови разпоредби, ФМФИБ си запазва правото да публикува получената обратна връзка, частично или изцяло, без да упоменава конкретната организация, която я е подала, заедно с предоставените от ФМФИБ отговори и извършените в резултат на пазарните консултации промени в Техническата спецификация (ако е приложимо).