Фонд за градско развитиe

Финансов ресурс

 • 353,3 млн. лева публични средства;
 • допълнително частно съфинансиране от финансовите посредници.

Цели на инструмента

 • подобряване на градската среда (вкл. градски транспорт, културна и спортна инфраструктура);
 • стимулиране на икономически растеж в регионите чрез развитие на зоните за икономическо развитие в градовете, повишаване на енергийната ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития;
 • развитие на туризма, свързан с недвижими културни ценности с национално или световно значение.

Крайни получатели

 • общини и общински предприятия;
 • частни фирми;
 • публично-частни партньорства;
 • физически лица.

Тип финансиране

 • нисколихвени инвестиционни и оборотни кредити, вкл. за невъзстановим ДДС;
 • размер до 20 млн. евро за градска среда и до 10 млн. евро за регионален туризъм;
 • срок на погасяване до 20 години и с до 3 години гратисен период;
 • гаранции за финансовите посредници до 80% за индивидуален кредит и до 25% от целия кредитен портфейл;
 • ниски лихви;
 • без такса управление за публичния ресурс;
 • облекчени изисквания за обезпечение;
 • ниско самоучастие на краен получател (0% -15%);
 • възможност за комбиниране с безвъзмездна финансова помощ за някои сектори. 

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ):

За регион Север - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР):

Фондът на фондовете инвестира в градска среда и допълнителен ресурс по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Повече информация има ТУК.