Финансиране със споделяне на риска

Чрез инструментите, включващи финансиране със споделяне на риска, ФМФИБ ще предоставя финансов ресурс на финансови посредници за изграждане на кредитни портфейли, отговарящи на критериите за допустимост на съответната Оперативна програма.

Финансовите посредници следва да допълнят предоставения от Фонда на фондовете ресурс с допълнително съфинансиране във всеки кредит, в зависимост от спецификата на съответния инструмент.

ФМФИБ и финансовият посредник ще споделят риска от неплащане от крайни получатели при равни условия и пропорционално на размера на предоставеното финансиране във всеки кредит.

Тези инструменти ще позволят на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и изисквания за обезпеченост по кредитите.

Финансиране със споделяне на риска се предвижда по следните оперативни програми, с които ФМФИБ има подписани финансови споразумения:

  • ОПРЧР - Микрокредитиране със споделяне на риска за стартиращи предприятия, социални предприятия и уязвими групи лица;
  • ОПИК - Микрокредитиране със споделяне на риска;
  • ОПРР - Фондове за градско развитие.