Фонд за градско развитие 2021-2027

Индикативен бюджет на инструмента

236,2  млн. евро

Механизъм за изпълнение

Портфейлна гаранция с таван на загубите, индивидуални гаранции и/или финансиране със споделяне на риска с възможност финансовият инструмент да се  реализира в комбинация с безвъзмездна финансова помощ  в единична операция.

Цели на инструмента

Осигуряване на заемно финансиране на проекти на частни и публични крайни получатели, вкл. в комбинация с БФП, насочени към мерки за насърчаване и развитие на:

 • икономическата активност,
 • устойчивата градска мобилност,
 • здравните и социалните услуги,
 • образованието,
 • културата,
 • спорта,
 • туризма,
 • енергийната ефективност,
 • мерки за подобряване качеството на елементи на околната среда и др.

Източник на публичния ресурс

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Възможност за допълнителен ресурс

Възможност за възлагане на допълнителен ресурс по следните потенциални направления, с които може да се постигне допълняемост и разширяване на  обхвата на целевите КП и допустимите дейности по ПРР:

 • Дългов ФИ за интегрирани териториални стратегии по ПКИП 2021-2027
 • Дългов ФИ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027
 • Дългов ФИ с рециклиран ресурс по ОПРР 2014-2020.

Актуален етап на инструмента

В процес на пазарни консултации.