Кръгова икономика

Индикативен бюджет на инструмента

273.6  млн. евро

Портфейлна гаранция с таван на загубите и/или финансиране със споделяне на риска с възможност финансовият инструмент да се  реализира в комбинация с безвъзмездна финансова помощ  в единична операция.

Цели на инструмента

Насърчаване на  енергийната ефективност  и намаляване на  емисиите парникови  газове („Енергийна ефективност“):

  • Дейности за изпълнение на мерки за EE въз основа на препоръки от енергиен одит;
  • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
  • Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;
  • Стимулиране на използването на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, вкл. системи за съхранение.

Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна  икономика („Кръгова икономика“):

  • По-ефективно използване в производството на природните ресурси  в т.ч. намаляване на използването на първични суровини;
  • Увеличаване на трайността или повторна употреба на продукти и удължаване на използването им;
  • Подобряване на възможностите за рециклиране, намалена употреба на нерециклируеми материали, намаляване на съдържанието на опасни вещества в продуктите;
  • Системи за енергия, произведена от възобновяеми източници за собствено потребление;
  • Управление на отпадъци в предприятия и промишлена симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, връзка между производства - отпадъци от едно са ресурс за друго.

Източник на публичния ресурс

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027.

Актуален етап на инструмента

В процес на пазарни консултации.