Индивидуални гаранциии в сектор "Рибарство"

Финансов ресурс

 • 5.25 млн. лв. публичен ресурс за предоставяне на индивидуални гаранции
 • очакван обем на гарантираните кредити за крайни получатели над 6.6 млн. лв.

Цели на инструмента

 • стимулиране на кредитирането в сектора на устойчиви и жизнеспособни проекти;
 • преодоляване на затрудненията на крайните получатели при достъп до финансиране, поради липса на достатъчно обезпечение, високи лихви, висок риск при оценката на банките.

Крайни получатели

 • предприятия в сектора на рибовъдството, аквакултурите и преработката на риба и рибни продукти;
 • според условията за допустим кандидат, регламентирани в стратегиите на Местните инициативни рибарски групи.

Тип финансиране

 • Финансиране в съответствие с мерките на ПМДР за:
  • продуктивни инвестиции в аквакултурите в Сектори „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“;
  • насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури;
  • изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
  • преработване на продуктите от риболов и аквакултури.
 • инвестиционни кредити, свързано с инвестицията оборотно финансиране (без револвиращ кредит и/или овърдрафт) и финансов лизинг;
 • самостоятелни кредити или кредити, допълващи безвъзмездна помощ по проекти от ПМДР 2014-2020;
 • срок за погасяване от 12 месеца до 10 години;
 • гратисен период по главницата до 36 месеца за инвестиционни кредити и до 12 месеца за кредити за оборотни средства;
 • индивидуални гаранции от Фонда на фондовете в размер на до 80% от всеки отпуснат кредит. с максимално гарантирано покритие 1 млн. лв.  при спазване на условията на приложимия режим на държавни помощи.

Източник на публичния ресурс

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020.

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансов посредник

В срок до 31.12.2023г. или до изчерпване на публичния ресурс, заинтересованите страни могат да кандидатстват във всяка банка, която е сключила или ще сключи Рамково гаранционно споразумение с Фонда на фондовете за изпълнение на финансовия инструмент.

*Заинтересованите банки биха могли да открията нужната за участие в процедурата документация на следния линк - https://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/61