Кредити и гаранции в сектор „Рибарство“

Финансов ресурс 

- 5,4 млн. лв. публични средства;

Цели на инструмента

- повишаване на конкурентоспособността на предприятията в сектор „Рибарство“;

- стимулиране на иновациите и устойчивото производство в сектора.

Крайни получатели

- Предприятия в сектор Рибарство и аквакултури.

Тип финансиране

- Два продукта:

1. Кредитни гаранции за търговски банки до 80% от размера на всеки отпуснат заем с максимално гарантирано покритие 1 млн. лв.;

2. Заеми до 500 хил. лв.

- Инвестиционни или оборотни кредити в евро или лева при облекчени условия;

- Самостоятелни заеми или кредити, допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти.

Източник на публичния ресурс

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Актуално състояние на финансовия инструмент: В процес на структуриране