Инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA)

Финансов ресурс

 • 61,5 млн. лева публични средства;
 • 98,4 млн. лв. допълнително частно съфинансиране от финансовите посредници.

Цели на инструмента

Финансиране на проекти за устойчиво градско развитие, в т.ч. проекти, свързани с:

 • изграждане на модерни образователни, културни, здравни и спортни обекти, вкл. мерки за енергийна ефективност и достъпност за хора с увреждания;
 • рехабилитация и възстановяване на западнали градски райони;
 • подобряване на градската физическа среда, вкл. паркове;
 • инвестиции в индустриални зони, бизнес и търговски центрове и развлекателни комплекси;
 • сгради, инсталации и оборудване за производствени дейности;
 • инвестиции за устойчив градски транспорт.

Крайни получатели

 • общини и общински дружества;
 • частни компании с проекти за градско развитие;
 • публично-частни партньорства;
 • други, в това число: лечебни заведения за болнична или извънболнична помощ, независимо от собствеността им, образователни институции, културни институции и т.н.

Тип финансиране

 • нисколихвени инвестиционни кредити;
 • размер до 18 млн. лв. (РФГР) и 12.3 млн. лв. (ФУГР) за проекти за градско развитие;
 • удължен срок на погасяване;
 • гратисен период;
 • без такса управление за публичния ресурс;
 • облекчени изисквания за обезпечение.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: 

успешно приключен първи цикъл с пълно инвестиране на средствата от ОПРР 2007-2013 към края на 2016 г.; стартирано рециклиране на ресурса в рамките на втори цикъл на инвестиране до края на 2025 г.

До 31.10.2020 г. в рамките на втори цикъл на инвестиране са финансирани 14 проекта за градско развитие с кредити в размер на 41.7 млн. лв., в това число 16.4 млн. лв. възстановени публични средства от погасени кредити от първия цикъл инвестиции.

Финансови посредници

За София - „Фонд за устойчиво градско развитие“ (ФУГР):

За Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР)

Повече информация за инициативата JESSICA има ТУК.