Финансиране в селските райони

Финансов ресурс 

 • 20 млн. евро (38,3 млн. лв.) публични средства;
 • допълнителен ресурс от банки посредници

Цели на инструмента

 • икономическо развитие на селските райони;
 • повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор;
 • възстановяване и укрепване на горските стопанства;
 • насърчаване на социалното приобщаване и подкрепа за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства.

Крайни получатели

 • земеделски производители;
 • неземеделски бизнеси в селските райони.

Тип финансиране

 • нисколихвени кредити в евро или лева при облекчени условия за инвестиционни цели и за оборотни средства, които допълват инвестицията и са свързани с нея;
 • размер на кредитите за инвестиция до 2 млн. лева. Допълващо оборотно финансиране до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния краен получател или 391 166 лева, при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ;
 • срок на погасяване до 10 години;
 • ниски лихви на финансирането, като върху средствата от ПРСР няма да се начислява лихва и такса управление;
 • ниско изискване за самоучастие на краен получател.

Източник на публичния ресурс

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Актуално състояние на финансовия инструмент: Активен на пазара.