Финансиране в селските райони

Финансов ресурс 

 • 20 млн. евро (38,3 млн. лв.) публични средства;
 • допълнителен ресурс от банки посредници

Цели на инструмента

 • икономическо развитие на селските райони;
 • повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор;
 • възстановяване и укрепване на горските стопанства;
 • насърчаване на социалното приобщаване и подкрепа за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства.

Крайни получатели

 • земеделски производители;
 • неземеделски бизнеси в селските райони.

Тип финансиране

 • кредити в евро или лева при облекчени условия за инвестиционни цели или за оборотни средства;
 • самостоятелни заеми или кредити, допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти;
 • до 2 млн. евро за за инвестиционни кредити.

Източник на публичния ресурс

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Актуално състояние на финансовия инструмент: В процес на избор на финансови посредници.