Портфейлни гаранции с таван на загубите по ОПРЧР

Финансов ресурс

 • 1,6 млн. лв. публичен ресурс;
 • очакван обем на кредитите за крайни получатели 8 млн. лв.

Цели на инструмента

 • подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи и социални предприятия с висок рисков профил;
 • подкрепа на социалното предприемачество;
 • насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.

Крайни получатели

 • фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, в т.ч. предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни над 6 месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания;
 • социални предприятия.

Тип финансиране

 • инвестиционен или оборотен кредит в размер до 50 000 евро или 97 791 лв.;
 • облекчени условия по кредита - по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения, възможност за гратисен период;
 • срок за погасяване до 10 години;
 • за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; за други разходи, свързани с основната стопанска дейност.
 • гаранции от Фонда на фондовете в размер на 80% от всеки отпуснат кредит до достигане на таван на загубите от 25% по гарантирания портфейл.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд.

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансов посредник

УниКредит Булбанк

ББР Микрофинансиране