Програма "Възстановяване"

Финансов ресурс

  • 157,9 млн. лв. nубличен ресурс*;

* Средствата са пренасочени от финансови инструменти „Финансиране на малкия бизнес“ и Портфейлни гаранции с таван на загубите за енергийна ефективност и иновации“.

Цел на Програмата

Целта на Програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с КОВИД-19 пандемията.  Получаване на достъп до финансов ресурс основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Крайни получатели

Български малки и средни предприятия

Тип финансиране

  • Широк достъп до бизнес кредити без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
  • Получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове;
  • Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;
  • Разсрочване на изплащането до 84 месеца;
  • Осигуряване на максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиента;
  • Възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв.;

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

Токуда банк

Първа инвестиционна банка

Райфайзенбанк

Пощенска банка

ОББ

Банка ДСК

УниКредит Булбанк

Подробна информация за документацията може да бъда намерена в раздел "Профил на купувача".