Портфейлни гаранции с таван на загубите COVID-19

Финансов ресурс

  • 157,9 млн. лв. nубличен ресурс*;

* Средствата са пренасочени от прекратения финансов инструмент „Финансиране на малкия бизнес“ и трансформирания финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите за енергийна ефективност и иновации“.

  • допълнителен ресурс от банки посредници.

Цел на инструмента

Улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително и за задоволяване на нуждите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения заради кризата от COVID-19.

Крайни получатели

Български малки и средни предприятия

Тип финансиране

  • кредитна гаранция за портфейл от нови заеми за малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на пандемия;
  • възможност за комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия в рамките на една операция;
  • преференциални лихви, занижени изисквания към обезпеченията и по-малка административна тежест;
  • възможен гратисен период по кредита до 2 години;
  • възможна лихвена субсидия в размер до 4% в продължение на до една
    година.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

Българо-американска кредитна банка

Токуда банк

Първа инвестиционна банка

Д Банк

Райфайзенбанк

Пощенска банка

ОББ

Банка ДСК

Подробна информация за процедурата за подбор на финансови посредници за „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“, както и документацията може да бъда намерена в раздел "Профил на купувача".