Дългови инструменти

Чрез инструментите, включващи финансиране със споделяне на риска, ФМФИБ ще предоставя финансов ресурс на финансови посредници за изграждане на кредитни портфейли, отговарящи на критериите за допустимост на съответната Оперативна програма.

Финансовите посредници следва да допълнят предоставения от Фонда на фондовете ресурс с допълнително съфинансиране във всеки кредит, в зависимост от спецификата на съответния инструмент.

ФМФИБ и финансовият посредник ще споделят риска от неплащане от крайни получатели при равни условия и пропорционално на размера на предоставеното финансиране във всеки кредит.

Тези инструменти ще позволят на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и изисквания за обезпеченост по кредитите.

Финансиране със споделяне на риска се предвижда по следните оперативни програми, с които ФМФИБ има подписани финансови споразумения:

  • ОПРЧР - Микрокредитиране със споделяне на риска за стартиращи предприятия, социални предприятия и уязвими групи лица;
  • ОПИК - Микрокредитиране със споделяне на риска;
  • ОПРР - Фондове за градско развитие.

Фонд на фондовете ще предоставя портфейлни гаранции на финансови посредници за покритие на загубите от неплащане от дефинираните целеви групи крайни получатели. Повечето продукти на Дружеството в тази връзка предвиждат гаранциите да покриват до 70-80% от загубите на ниво индивидуален кредит, но не повече от 25% на ниво кредитен портфейл (таван на загубите).

Целта на гаранциите е да даде възможност на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и/или изисквания за обезпеченост по кредитите, съобразени с техните нужди и възможности.

Портфейлни гаранции се предвиждат по следните две оперативни програми, с които Фонд на фондовете има подписани финансови споразумения:

  • ОПИК 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за иновации и енергийна ефективност за МСП и големи предприятия и
  • ОПРЧР 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрофинансиране.