Контакти

“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Банкова сметка на ФМФИБ ЕАД в БНБ:
IBAN: BG87BNBG96613300112205
BIC: BNBGBGSD
ЕИК по БУЛСТАТ: 203740812

За връзка с ФМФИБ
nJmLilmZtZGQlNWamZ2b
Телефон
+359 87 704 6467
Адрес
бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32 София 1606
За проектна информация
nJmLilmZtZGQwFmY
Дочка Василеваи.д. Директор "Проектна информация и финансиране"
02 / 905 52 39
Преслав БогдановЕксперт
02 / 905 52 41
Длъжностно лице по защита на данните
nJmLilmZtZGQhZ3b2FGbzl2c05WZ25Sb
Мая Венциславова
02 / 903 99 12