Контакти

“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Банкова сметка на ФМФИБ ЕАД в БНБ:
IBAN: BG87BNBG96613300112205
BIC: BNBGBGSD
ЕИК по БУЛСТАТ: 203740812

Електронна поща
office@fmfib.bg
Телефон
02 / 801 40 50
Адрес
бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32 София 1606