Контакти

“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Банкова сметка на ФМФИБ ЕАД в БНБ:
IBAN: BG87BNBG96613300112205
BIC: BNBGBGSD
ЕИК по БУЛСТАТ: 203740812

За връзка с ФМФИБ
nJmLilmZtZGQlNWamZ2b
Телефон
02 / 801 40 50
Адрес
бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32 София 1606
За проектна информация
nJmLilmZtZGQwFmY
Ангелина ТодороваДиректор "Проектна информация и финансиране"
02 / 905 52 36
Дочка ВасилеваСтратегически инвестиции
02 / 905 52 39
Петър МихайловИнвестиции в сектор МСП
02 / 905 52 38