Контакти

“Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Банкова сметка на ФМФИБ ЕАД в БНБ:
IBAN: BG87BNBG96613300112205
BIC: BNBGBGSD
ЕИК по БУЛСТАТ: 203740812

За връзка с ФМФИБ
nJmLilmZtZGQlNWamZ2b
+359 877 046 467
Деловодство
Адрес
ул. Кърниградска 19, София 1000
За проектна информация
nJmLilmZtZGQwFmY
+359 877 834 646
Финансови инструменти
Защита на данните
nJmLilmZtZGQhZ3b2FGbzl2c05WZ25Sb
Мая Венциславова