Профил на купувача

Анализ на текущото състояние и изготвяне на техническо задание за изграждане, внедряване и поддръжка на Информационна система за управление на бизнес процесите във ФМФИБ
открита

ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на анализ и описание на текущото състояние на бизнес процесите на дружеството и изготвяне на техническо задание за създаване, внедряване и поддръжка на информационна система за управление на основната дейност на дружеството (ИС). В обхвата на обществената поръчка се включва също изготвяне на предложение за обработка и управление на текущо натрупваните данни от бизнес процесите на дружеството до реалното внедряване на новата информационна система, както и възможност за съставяне на примерни критерии за възлагане, показатели и методика за оценка на офертите за създаване, внедряване и поддръжка на ИС, както и възможност за извършване на Мониторинг и контрол на изпълнението на предложеното от участника и прието от възложителя Техническо задание при изпълнение на обществената поръчка за изграждане, внедряване и поддръжка на ИС.

  • Срок за подаване на оферти
  • 25
  • Юли
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на: 11.07.2017
  • № РОП/ПОП: 9066144
  • Дейност: услуга
  • Възлагане чрез: събиране на оферти с обява

ДОКУМЕНТИ