Ваня Ставрова

Ваня Ставрова

Ръководител звено "Съответствие"

v.stavrova@fmfib.bg

Ваня Ставрова заема позицията ръководител „Съответствие“ във Фонд на фондовете от неговото учредяване. Тя е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“, с богат опит в сферите на здравеопазването, финансите, управлението и контрола на средствата от Европейските фондове. Г-жа Ставрова притежава задълбочени познания в европейската регулацията на ЕСИФ. Има участие в създаването на нормативната уредба за програмен период 2014-2020 г. по време на работата си в дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, Сертифициращ орган по оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Има множество придобити квалификации в чужбина в сферата на контрола, одита, верификацията, сертификацията на средствата от ЕС и в управлението на финансови инструменти.