Новини и анализи

Две обединения в конкуренция за управление на финансовия инструмент „Фонд рисков капитал“

18.12.2018

Днес, 18 декември 2018 г., в сградата на Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент „Фонд за рисков капитал““. Той е подкрепен с 47.1 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Инструментът има за цел да привлече и допълнително частен капитал.

Окончателни оферти бяха подадени от следните участници:

  1. „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, с участници в обединението: Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски, Делян Ганев и Дунавски Консулт ЕООД;
  2. „Обединение Блек Пийк Венчърс“, с участници в обединението: Константин Петров, Златолина Мукова, Александър Терзийски, Йордан Зарев, Ивайло Господинов, Росен Иванов, Кирил Иванов и Ангел Стефанов.

Очаква се общо средствата от публичното и частно финансиране да надвишат 67 милиона лева. Средствата са предназначени за дялови инвестиции във високотехнологични и иновативни МСП в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите ще е в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Специфично изискване към потенциалния фонд мениджър е предоставянето на стратегическа подкрепа и менторството на компаниите, в които инвестира. По този начин, Фондът за рисков капитал ще подпомогне развитието на българската икономика, повишавайки конкурентоспособността на местните фирми и подобрявайки корпоративното им управление и капацитет.

Предстои оценка на подадените финални оферти и класиране на участниците.