Новини и анализи

Удължаване на срока за подаване на заявления за Фонд Мецанин/Растеж

27.09.2018

Уважаеми партньори,

С настоящото ФМФИБ Ви уведомява, че предстои да публикуваме обявление за удължаване на срока за получаване на заявления за участие в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд Мецанин/Растеж, финансиран със средства по ОПИК 2014-2020“. В изпълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, обявлението за удължаване на срока ще бъде публикувано в Профила на купувача – в деня на публикуването му в Регистъра на обществените поръчки.

Срокът за получаване на заявления ще бъде удължен до 18:00 ч. на 22 октомври 2018 г., понеделник. Отварянето на заявленията ще се проведе в 10:00 ч. на 23 октомври 2018 г.

Преди публикуване на обявлението за удължаване на срока, в Профила на купувача, ще бъдат публикувани и разяснения на голям брой въпроси относно Документация за участие, получени в последния ден от срока, предвиден за изискване на разяснения. Удължаването на срока се извършва във връзка с чл. 100 (8) на Закона за обществените поръчки и се предоставя, за да имат заинтересованите лица необходимото време да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на заявленията си за участие.

Поздрави,

Екипът на ФМФИБ