Новини и анализи

Над 24 милиона евро за рискови инвестиции в подкрепа на предприемачеството

Фонд на фондовете приключи предварителния подбор за избор на мениджър за управлението на инвестиции в иновативни и високотехнологични компании

10.08.2018

Фонд на фондовете приключи успешно етапа на предварителен подбор относно избор на мениджър за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК). Процедурата стартира през май тази година и в определения срок за подаване на документи бяха получени общо четири заявления за участие. След преглед на предоставените документи, както и проверка на декларираните обстоятелства, Фонд на фондовете допусна до следващия етап от процедурата Обединение „Морнингсайд Хил мениджмънт“ ДЗЗД и Обединение „Блек Пийк Венчърс“ ДЗЗД.

Фонд за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 24.1 мил. евро от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Кандидатите ще трябва да осигурят и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 750 хил. до 3.5 милиона евро. Цел на финансовия инструмент е да подкрепи МСП през първите пет години след учредяването им, тъй като в този рисков период значителна част от новосъздадените предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. 

Предстои изпращане на покани за подаване на първоначални оферти към продължаващите в процедурата кандидати. След разглеждане на офертите от Фонда на фондовете, ще бъдат определени дати за провеждане на преговори. Целта на Фонд на фондовете е до края на годината процедурата за избор на финансов посредник да бъде финализирана.