Новини и анализи

Фонд на фондовете навлиза в процес на преговори за управлението на 353.3 милиона лева за градско развитие

Предварителната подготовка на проектите, подобряващи градската среда и културния туризъм в България, е започнала в общините. Ресурсът, управляван от Фонд на фондовете ще е на разположение на крайните получатели преди края на годината.

07.06.2018

Фонд за градско развитие по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с публичен ресурс от 353.3 млн. лева е най-големият финансов инструмент, управляван от Фонд на фондовете през този програмен период.

В първата фаза от провежданата процедура за избор на посредник, Фонд Мениджър на Финансови Инструменти в България (ФМФИБ) извърши предварителен подбор и обстойна проверка на кандидатите. Поканени да подадат първоначални оферти за управление на трите Фонда за градско развитие са двамата участници преминали предварителния подбор, а именно:

  • Фонд за устойчиви градове - обединение на Сибанк, ОББ, Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, Българска консултантска организация, Фонд за устойчиво градско развитие ЕАД (ФУГР)
  • Регионален фонд за градско развитие с участието на Сосиете Женерал Експресбанк, Сожелиз България, Елана Холдинг, като трети лица и подизпълнители.

Тази седмица ФМФИБ публично отвори първоначалните оферти, подадени от кандидатите. Предстои провеждане на преговори, като целта е бъдат договорени възможно най-благоприятни условия за финансиране.

Общият ресурс, от публични средства и допълнително привлеченото частно съфинансиране, който трите фонда следва да предоставят на крайни получатели ще надхвърли 450 млн. лева. Тази сума, ще бъде инвестирана в общини, общински дружества, публично-частни партньорства, физически и юридически лица, които ще кандидатстват с проекти, насочени към подобряване на градската среда, енергийната ефективност, туризма и културното наследство. Инвестициите ще са под формата на кредити или финансов лизинг.

Осъществяването на проекти, свързани с културна инфраструктура, енергийна ефективност на студентските общежития и туризъм и културно наследство би могло да бъде финансирано с комбинация между кредит от съответния Фонд за градско развитие и безвъзмездна финансова помощ.

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел.+359 2 8014050 или на имейл: office@fmfib.bg.