Новини и анализи

Шeст финансови инструмeнта щe бъдат рeализирани от Фонда на Фондовeтe тази година

09.02.2017

На 7 февруари 2017 г. в Гранитната зала на Министерския съвет се проведе второто заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Комитетът за наблюдение се председателстваше от заместник министър-председателя по европейските фондове г-жа Малина Крумова.

В рамките на заседанието г-н Илия Караниколов, заместник председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД /ФМФИБ ЕАД/ , представи напредъка на Фонда на фондовете в структурирането на дейността си. Основен фокус бе поставен на разработването и пускането на финансовите инструменти по четирите Оперативни програми, с които Фонда има сключени договори - ОПРЧР 2014-2020, ОПИК 2014-2020, ОПРР 2014-2020 и ОПОС 2014-2020.

„Предвиждаме да бъдат реализирани шест финансови инструмента през настоящата година като ще стартираме с избор на финансови посредници за микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020. Активно работим по Фонда за технологичен трансфер и по Фонда за ускоряване и начално финансиране. Съвсем скоро предстои пускането на пазарните консултации по Мецанин фонд.“ Това заяви Илия Караниколов пред членовете на Комитета за наблюдение. Той подчерта, че ФМФИБ ЕАД продължава активните дискусии с Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие във връзка с прилагането на финансови инструменти на пазара. Дружеството разполага с екип от квалифицирани кадри с опит в областта на европейските фондове и обществените поръчки, както и в прилагането на финансови инструменти. „Гледаме много сериозно към развитието на капацитета на дружеството и считаме, че съвместно с Управляващите органи вървим в правилната посока“, допълни Илия Караниколов.

Основните теми, които бяха разгледани на Комитета за наблюдение, са финансовото изпълнение на програмите, държавните помощи, нормативната рамка за европейските средства, както и одитните ангажименти по програмите, ИСУН 2020, Националната комуникационна стратегия 2014-2020 и други.