ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ ЕАД

Споразумение за 52,43 млн. лв. подписаха Фондът на фондовете и МОСВ

2017-01-10

На 10 януари 2017 г. Министерството на околната среда и водите и “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД /ФМФИБ ЕАД/ подписаха Финансово споразумение за управление на средства за финансови инструменти по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. От страна на Министерството на околната среда и водите подпис положи министър Ивелина Василева, а за Фонда на фондовете се разписаха изпълнителните директори Илия Караниколов и Валери Белчев.

„Споразумението е много важно за сектор „Отпадъци“, за да постигнем националните политики. Предстои привличане на частен капитал. Надяваме се тези 52, 4 млн.лв. да бъдат умножени по пет“, каза министър Василева.

Илия Караниколов съобщи, че до три месеца ще стартират пазарните консултации по параметрите на финансовия инструмент. След провеждане на тръжна процедура за избор на финансови посредници, се очаква до края на годината да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели.

Подписаното Финансово споразумение цели осигуряването на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци“с подкрепа от ОПОС 2014-2020 г. в размер на 52 431 581 лв. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и от бюджета на Република България и имат за цел да се улесни достъпа и да се подобрят условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектор „Отпадъци. Подкрепата от ОПОС 2014-2020 г. ще се използва за предоставяне на гаранции при кредитиране на инвестиции за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба на отпадъци от бита. Инвестиционните мерки имат за цел да подкрепят устойчивото управление на отпадъците и да доведат до намаляване на количествата на депонираните и увеличаване на количествата рециклирани/оползотворени битови отпадъци.

Прилагането на финансови инструменти, чрез които се осигуряват допълнителни средства за бенефициентите, е един от новите моменти в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и цели да компенсира недостига на публични финансови ресурси за инвестиции. Крайните получатели, които ще могат да се възползват от подкрепата, са държавни, общински и частни предприятия, общини и неправителствени организации.

Планира се на ниво финансови посредници да се привлече частен капитал който да мултиплицира средствата предоставени по ОПОС 2014-2020. Очаква се да се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели до края на 2017г. ще са над 250 млн. лв.

Предстои подписване и на второ финансово споразумение между ОПОС и Фонда на фондовете по Приоритетна ос „Води“. По силата му на Фонда ще бъде предоставен на управление допълнителен ресурс от 233 979 578 лв. С този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други инструменти.