Новини и анализи

ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за Фонд за рисков капитал

02.02.2018

След приключване на пазарните консултации за Финансов инструмент „Фонд за рисков капитал“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), ФМФИБ проведе дискусии с проявилите интерес пазарни участници. Обобщените заключения относно очакванията на пазара за реализацията на финансовия инструмент с бюджет от 47.2 милиона лева са описани в доклад, наличен на интернет страницата на дружеството http://fmfib.bg/media/fi/VC/20180202_Doklad_pazaren_test_fond_za_riskov_kapital.pdf

Пазарните консултации имаха за цел оптимизиране на условията и параметрите при структурирането на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности и потенциал на пазарната среда. В тях взеха участие широк кръг заинтересовани лица, потенциални финансови посредници, като бяха проведени интервюта с 20 местни и чуждестранни инвеститори и професионалисти в управлението на инвестиционни фондове.

Основните изводи от проведените пазарни консултации са:

  • Ще бъде създаден един инвестиционен фонд, в който ще бъде ангажиран целия предвиден за финансовия инструмент ресурс;

  • Фондът за Рисков Капитал ще може да инвестира в диверсифициран, от секторна гледна точка, портфейл от капиталови или квази-капиталови инвестиции, без чиста форма на дълг;

  • Минимално изискуемото частно съфинансиране възлиза на 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели;

  • Като най-вероятна инвестиционна цел за ФРК са идентифицирани компании, които се намират в относително ранна фаза на своето развитие т.е. достигащи или наскоро достигнали реализиране на печалба;

  • Идентифицирано като предизвикателство е набирането на достатъчен по размер капитал на ниво фонд. Поради тази причина ще се допуска реализирането на директни инвестиции в крайни получатели.

След публикуването на доклада за пазарните консултации, ФМФИБ ще финализира техническата спецификация, която ще залегне в тръжната документация за избор на финансови посредници.