Новини и анализи

ФМФИБ навлезе в заключителна фаза на процедурата по подбор на финансови посредници с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

31.08.2017

След преглед на подадените документи, Фондът на фондовете изпрати покана за подаване на първоначална оферта и участие в провеждане на преговори до три от участниците в конкурса. Изборът на Финансови посредници се осъществява чрез състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка, като така се гарантира прозрачност и равнопоставеност на участниците.
Преговорите ще започнат на 05.10.2017 г., като поредността на провеждане на преговорите се определят от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници. Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
Възложителят ще избере икономически най-изгодна оферта по всяка обособена позиция, като прилага критерий за възлагане „оптимално съотношение качество-цена“ и извърши оценка по показатели и методика за комплексна оценка на офертите, посочени в Документацията за участие.

Можете да се запознаете по-подробно с параметрите на инструмента, допустимите за финасиране дейности и крайни получатели от приложената иконографика.