Новини и анализи

83% от целия ресурс за дялови и квази дялови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ премина през пазарни консултации

Това стана ясно на информационно събитие за популяризиране на ОПИК 2014-2020 г., организирано от Министерството на икономиката

28.04.2017

На 27 април 2017 г. се състоя Информационно събитие за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК). Участие взеха г-н Теодор Седларски, министър на икономиката, г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представители на Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/, Министерството на икономиката на Република България и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Сред присъстващите бяха на бенефициенти, представители на бизнеса и академичната общност.

В рамките на събитието Камен Славов, ръководител звено „Финансови инструменти“ във ФМФИБ, представи дейността и структурата на дружеството. Основен акцент беше поставен върху финансовите инструменти, предлагани от ФМФИБ и съ-финансирани по ОПИК 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

„Засилване на НИРД, постигане на технологичен напредък, иновации и прилагане на ИКТ, повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на МСП, както и преминаване към ниско-въглеродна икономика са сред основните цели, за чието реализиране ще допринесат финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020 г.“, заяви в своето изказване Камен Славов.

„Финансовите инструменти са насочени към пазара, където е идентифицирана нужда, а няма достатъчно предлагане. Целта на консултациите, които ФМФИБ провежда, е да се събере обратна връзка от пазарните участници при създаването на инструментите, за да отговарят на нуждите и търсенето.“, добави Славов.

Участниците в информационното събитие представиха основните приоритети и възможностите за финансиране по ОПИК 2014-2020 г., както и предстоящите през 2017 г. нови процедури за подбор на проектни предложения.