Медиите за ФМФИБ

С пазарни консултации Фондът на фондовете търси ефективно управление на финансови инструменти

Интервю на Пламен Петков, изпълнитeлeн дирeктор на ФМФИБ ЕАД, за вестник 24 часа

20.03.2017

С пазарни консултации Фондът на фондовете търси ефективно управление на финансови инструменти

Тяхното успешно използване ще привлече и частен ресурс

 Фонд мениджър на финансови инструменти в България вече стартира пазарни консултации за над 80% от предоставения му за управление финансов ресурс за дялово инвестиране по ОП „Иновации и Конкурентоспособност."

Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, управлявани от финансови посредници, които са избрани от Фонда на фондовете, в рамките на които се предоставят заеми, гаранции, капиталово и квазикапиталово финансиране или комбинации от тях, в зависимост от инвестиционните стратегии, които се прилагат.

Освен това е възможно комбиниране с безвъзмездна финансова помощ, където това е приложимо, в рамките на една и съща дейност.

Инструментите са насочени към проекти, които имат потенциал да бъдат икономически жизнеспособни, като чрез тях се предоставя подкрепа в съответствие със заложените цели за растеж и заетост на ЕС.

Успешното използване на финансовите инструменти ще бъде катализатор на публични и частни ресурси и ще помогне за постигането на стратегическите цели в контекста на Стратегия Европа 2020 за интелигентен - базиран на знанията и иновациите - и устойчив растеж.

До момента Фондът на фондовете е стартирал процесите по няколко ключови дългови и дялови финансови инструменти: Микрокредитиране със споделен риск, Фонд за технологичен трансфер, Фонд за ускоряване и начално финансиране, Фонд Мецанин/Растеж и Фонд за градско развитие.

Микрокредитирането със споделен риск предвижда съчетаване на публични с частни средства за предоставяне на микрокредити за насърчаване на предприемачеството, в това число за определени уязвими групи  лица.

Предвижда се средствата да се предоставят при 0 % лихва, като микрокредитите осигуряват до 70 или 80 % от общия размер на търсеното финансиране в зависимост от групата кредитополучатели. Бюджетът на фонда за технологичен трансфер е 30 млн. евро отпуснат от ОП „Иновации и конкурентоспособност". Размерът на привлеченото частно съфинансиране ще бъде минимум 10%. Този фонд ще финансира проекти за комерсиализация на резултатите от научно-изследователска дейност.

Приоритет ще представляват секторите, посочени в Иновационната стратегия

за интелигентна специализация на Република България 2014-2020: Мехатроника и чисти технологии, Информатика и информационни и комуникационни технологии, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

„Фонд за ускоряване и начално финансиране" е с бюджет по ОП „Иновации и конкурентоспособност" от 55 милиона евро, като очаквания принос на частните инвеститори е между 10 и 40% от общия размер на фонда.

Средствата ще бъдат използвани за създаването на един или няколко инвестиционни фонда за дялови инвестиции, които да подкрепят стартиращи предприятия.

Чрез този финансов инструмент фондът на фондовете ще подпомага иновативни бизнес идеи и ще стимулира предприемаческата активност

Едновременно с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително чрез предлагане на цялостен пакет за предприемаческо развитие, възможност за свързване в бизнес мрежи, менторинг.

Последните отворени пазарни консултации са по инструмента Фонд „Мецанин/ Растеж" с публичен бюджет 40 млн.евро и очаквания за привлечен частен ресурс от около 27 млн. евро

Този фонд може да осигури достъп до алтернативно дялово и квази- дялово финансиране за малки и средни предприятия в зряла фаза на развитие и с планове за пазарна експанзия в България и чужбина, вкл. чрез подпомагане разширяването на производството и капацитета и развитието на нови продукти.

Наред с това инструментът ще обърне особено внимание на укрепването на управленския капацитет, корпоративното управление и системите за отчетност и контрол на финансираните предприятия с цел повишаване конкурентоспособността предвид предизвикателствата пред бизнеса в световен мащаб. '

Инвестиционната стратегия на ФМФИБ ЕАД за изпълнение на финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020 г.) е разработена с помощта на международни финансови институции.

Базира се на предварителна оценка и анализ, които идентифицират определени пазарни пропуски и нуждата от подходящо структурирана публична подкрепа за допълнително развитие на инвестиционния пазар и предприемаческата среда в България.

Инвестиционният подход по отношение на дяловите и квази-дяловите финансови инструменти в обхвата на ОПИК 2014-2020 г. е съобразен със съществуващата ситуация и потенциала за растеж, както и с необходимостта от създаването и развитието на устойчиви институционални пазарни играчи и разнообразни източници на финансиране.

Пламен Петков, изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти" България:

Прозрачно и при равни условия ще изберем най-добрите мениджъри. 

Подкрепа ще получат както нови малки компании, така и такива, които вече имат бизнес история.

Автор: РУМЯНА ДЕНЧЕВА

- Каква е целта на започналите пазарни консултации за финансовите инструменти по ОПИК, г-н Петков ?

- Да проведем открит диалог с широк кръг заинтересовани страни и потенциални финансови посредници и на тази база да актуализираме предварителните анализи и оценки със ситуацията на пазара.

Естествено, и да финализираме параметрите на съответния финансов инструмент по подходящ начин.

Чрез пазарните консултации даваме достатъчно време на потенциалните си партньори да сформират своите виждания и инвестиционни стратегии.

- Колко такива консултации са обявени до момента?

- Към днешна дата по ОПИК 2014-2020 г. сме стартирали провеждането на пазарни консултации по Фонда за технологичен трансфер, Фонда за ускоряване и начално финансиране и Фонд „Мецанин" (Растеж. Освен това, по Оперативна Програма „Региони в растеж" стартирахме такива и за Фонда за градско развитие.

- Колко е общият ресурс, който ще се разпределя?

- Общата сума за дялови и квази - дялови инвестиции в съответствие с бюджета на ОПИК 2014-2020 г. е 150 млн. евро, които са разпределени в четири финансови инструмента, които ще бъдат структурирани като инвестиционни фондове.

- Как е разпределен той по фондове и какъв частен ресурс разчитате да бъде привлечен по тях?

- Общият размер на публичните средства, предвидени за Фонда за технологичен трансфер е 30 млн. евро, а тези за Фонда за ускоряване и начално финансиране - 55 млн. евро. Допълнително привлеченото финансиране от независими частни инвеститори за тези два инструмента ще бъде минимум 10% от общия размер на всеки един от фондовете. Фонд ,,Мецанин"(Растеж), който е насочен към предприятия в по-зряла фаза на растеж, ще разполага с общо 40 млн. евро от ОП "Иновации и конкурентоспособност" плюс 30% очаквано частно съфинансиране

- Това ли е една от целите на фонда - всяко евро и лев от публичния ресурс да привлича и частно съфинансиране?

- Включването на частни инвестиции в проектите, реализирани по всички финансови инструменти, е заложено в инвестиционната стратегия на Фонд Мениджър на Финансови инструменти в България. Участието с частен капитал е предпоставка, че инвестиционните фондове ще работят на пазарни начала.

Минималните изисквания и обем на частния капитал във всеки финансов инструмент следват приложимата регулаторна рамка на ЕС, която Фонд мениджър е задължен да спазва при изпълнението на финансовите инструменти.

- Кой очаквате да прояви интерес - в кои области, видове бизнес? Има ли някакви условия, на които трябва да отговарят?

- Ще направим подбор за финансови посредници, основан на открита, прозрачна и недис-криминационна процедура при прилагане на изискванията на националното и европейско законодателство.

Финансовите посредници ще управляват предоставения им от Фонд мениджър финансов ресурс и ще инвестират чрез съответните фондове в конкретни бизнеси и предприятия като крайни получатели. Посредниците могат да бъдат екипи или институции, които имат опит и умения, необходими за управлението на инвестиционните фондове за дялов капитал. Очакваме да работят съгласно най-добрите международни пазарни практики и при спазване на професионалните и етични стандарти.

- Едни и същи или различни ще бъдат крайните получатели по различните фондове?

- Целевите групи крайни инвестиционни проекти и получатели, в които всеки фонд ще инвестира, ще са съобразени със съответната инвестиционна стратегия на всеки финансов инструмент.

Например Фондът за технологичен трансфер ще се стреми да подкрепя проекти, чиито фокус е трансформирането на продукти от научно-изследователска дейност в добри бизнеси, включително чрез финансова подкрепа за защита на правата на интелектуална собственост.

За да попаднат в обхвата на Фонда за технологичен трансфер, потенциалните получатели очаквано трябва да бъдат ангажирани в екосистемата на научните изследвания и иновациите, например Българската академия на науките,университетите, изследователски центрове, технологични паркове и др. Целевата група от предприятия, в които ще се инвестира чрез Фонда за ускоряване и начално финансиране, може да включва: стартиращи предприемачи, новосъздадени малки и средни предприятия, т.е.

бизнеси и предприемачи в ранната фаза на развитие преди или в началния период след първата търговска продажба - които са ориентирани не само към информационни и комуникационни технологии, но и към иновации свързани с други сектори на икономиката.

Чрез Фонд „Мецанин"(Растеж) се цели предоставяне на капитал или хибридно финансиране- съчетание на капитал и дълг, за предприятия с натрупана бизнес история и добри перспективи за развитие, включително чрез експорт и внедряването на нови продукти, услуги и процеси.

- Има ли условия при техния избор? Моля да изброите най-важните от тях?

- Изборът на финансови посредници - фонд мениджъри, ще се осъществява чрез открит, прозрачен и недискриминационен процес при прилагане на изискванията на националното и европейското законодателство.

Сред най-важните условия за избор са опитът и организационният капацитет за управление на екипа или институцията на конкретния финансов инструмент, както и финансовите възможности на кандидата за осигуряване на частно съфинансиране -т.нар. ефект на лоста. Допълнително към тези критерии се разглеждат и възможностите на кандидатите за финансови посредници в детайлно познаване на целевите пазари, инвестиционната стратегия и процес и възможност да осигурят добър подбор на проекти за финансиране, познаване на процедурите за работа и контрол относно средства от Европейския социален инвестиционен фонд и други подобни.