Новини и анализи

Трима участници заявиха желание за управление на микрокредити отпуснати от Фонд на фондовете

26.03.2019

Днес, 26 март 2019 г., във  Фонд на фондовете, се проведе публично заседание, на което бяха отворени окончателните оферти на участниците в състезателната процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).

Оферти бяха подадени от следните участници:

1. СИС Кредит АД: по обособени позиции 5, 6 и 7

2. Микрофонд АД: по обособени позиции 6, 7, 8 и 9

3. Първа инвестиционна банка АД: по всички 9 обособени позиции; 

Общият бюджет на средствата от ОПРЧР за финансовия инструмент е в размер на 26.4 млн. лв., разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия. В допълнение към ресурса, предоставен от Фонд на фондовете, финансовите посредници ще осигурят съфинансиране във всеки кредит, възлизащо на минимум 10 %. Със средствата от инструмента ще бъдат подкрепени и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания).

Предстои оценка на подадените окончателни оферти и класиране на участниците.