Новини и анализи

Фонд на фондовете избра мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в иновативни и високотехнологични компании

20.02.2019

Днес, 20 февруари 2019 г., Фонд на фондовете (ФнФ) излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК). Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, в чието предложение като ключови лица са посочени Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев.

Екипът притежава дългогодишен опит в управлението на фондове за рискови инвестиции в международен план и в България. Партньорите са придобили своето образование и професионален опит основно в САЩ, а реализираните от тях инвестиции и изходи са осъществени както отвъд океана, така и в Европа, и Африка.

Фондът за рисков капитал ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Избраният фонд мениджър се ангажира да осигури и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите, като сеочаква сумата, която ще достигне до компаниите да е 67 милиона лева. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Целта на новия Фонд за рисков капитал е да подкрепи МСП през първите години след учредяването им, тъй като в този период значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. Освен с финансиране, фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

По повод избора на финансов посредник г-жа Светослава Георгиева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонд на фондовете, заяви: „Днес приключваме още една важна процедура, като създаваме фонд, който през следващите няколко години ще инвестира значителен публичен ресурс в развитието на иновативни и високотехнологични компании. Това е вторият ни дялов инструмент, който работи в подкрепа на предприемачеството в България. През тази година ще стартираме още три фонда за капиталово инвестиране.“

Предстои подписване на договор, с избрания финансов посредник.