ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ ЕАД

Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, управлявани от финансови посредници, избрани от ФМФИБ, в рамките които се предоставят финансови продукти като заеми, гаранции, капиталово и квази-капиталово финансиране и други механизми, с потенциал за комбиниране с безвъзмездна финансова помощ (където това е приложимо) в рамките на една и съща дейност.

Финансовите инструменти са насочени към проекти, които имат потенциала да бъдат икономически жизнеспособни, като чрез тях се предоставя подкрепа в съответствие със заложените цели на ЕС.

Успешното използване на финансовите инструменти ще послужи като катализатор на публични и частни ресурси и ще помогне за постигането на стратегическите цели в контекста на Стратегия Европа 2020, както и на целите на съответните оперативни програми.

Освен предимствата на повторното използване на средствата в дългосрочен план, финансовите инструменти ще помогнат за мобилизирането на допълнителни публични или частни инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара.