Гаранции по ОПРЧР

Актуален етап на инструмента: Фонд на фондовете стартира състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

На 13 август 2019 г. бяха отворени заявленията за участие в процедурата по избор на финансов посредник. Заявления подадоха: "Кредит плюс" ООД и УниКредит Булбанк АД. Предстои тяхното разглеждане, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.