Фонд за рисков капитал

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка „Фонд за рисков капитал“ (ФРК), съфинансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Процесът предхожда и следва да подпомогне подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент.

Структурата на инструмента предвижда създаване на един или повече инвестиционни фондове, в който, в допълнение към публичния ресурс, предоставен от ФМФИБ, ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на тези фондове ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квази-дялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия, като по този начин се подкрепи капацитета за растеж на МСП в България.

В процеса на работа, освен финансиране, тези фондове ще предоставят стратегическа подкрепа на предприятията, в които инвестират, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез укрепване на управленския капацитет и добри практики за корпоративно управление.

Описаните по-горе фондове следва да бъдат създадени и управлявани от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Те ще бъдат определени в резултат на прилагането на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за подбор при прилагане на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство.

Целта на пазарната консултация е да се постигане оптимална структура на ФРК, отчитайки актуалната ситуация на пазара, нуждите на потенциалните Финансови посредници, заинтересованите частни инвеститори и предприятията, търсещи достъп до подобен вид финансиране, съобразявайки с контекста на целите, заложени в ОПИК, националните и европейски политики.

По-подробни характеристики, както и по-съществените условия за изпълнение на ФМР са свободно достъпни на интернет страницата на ФМФИБ, където е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на Финансови посредници.

В допълнение, по време на дискусиите ни по отношение на ФКР, ФМФИБ ще обсъди отново някои основни елементи от Фонд мецанин/ растеж, пазарните консултации за който бяха проведени през март 2017 г. Материалите в тази връзка, включително индикативни техническа спецификация и представяне можете да намерите на адресhttp://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/11-fond-metsaninrastezh.

Считано до 1 декември 2017 г. включително, ФМФИБ ще проведе срещи с потенциални Финансови посредници и други заинтересовани лица, заявили своя интерес за участие в процеса в срок до 18:00 ч. на 20 ноември 2017 г. (включително) на следната електронна поща: vcfund@fmfib.bg. Алтернативно, заинтересованите страни биха могли да запазят предпочитано време за среща и директно в https://calendly.com/fmfib-vc/market-consultation-vc-fund. Дискусиите биха могли да бъдат проведени както като физически срещи в офиса на ФМФИБ, така и като конферентни разговори.

За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с eкипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.