Инвeстиционeн подход на ФМФИБ по отношeниe на финансовитe инструмeнти за дялово и квази-дялово инвeстиранe в обхвата на ОПИК

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД („ФМФИБ“) е упълномощен от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 („ОПИК“, „Програмата“) да структурира четири финансови инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият бюджет под ОПИК за такива финансови инструменти е в размер на 293,4 милиона лева и ще бъде разпределен под формата на инвестиционни фондове в съответствие с целите на ОПИК. Като част от мандата си, ФМФИБ следва да избере финансови посредници с подходящ опит за управлението на съответните фондове както и да осъществява последващ мониторинг на фондовете и финансовите посредници, които ги управляват. 

Целта на приложената презентация е да изложи инвестиционния подход на ФМФИБ по отношение на дяловите и квази-дялови инвестиции в обхвата на ОПИК.

Като следващи стъпки, ФМФИБ ще публикува индикативна техническа спецификация по отношение на всеки от съответните финансови инструменти като база за дискусии и проучване на пазара.

Очакваме въпроси и коментари от заинтересовани страни на office@fmfib.bg.

ФМФИБ си запазва правото да организира срещи с потенциални финансови посредници по направени коментари или обратна връзка по публикуваните материали.