Фонд за рисков капитал

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) проведе пазарни консултации във връзка „Фонд за рисков капитал“ (ФРК), съфинансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Процесът предхожда и следва да подпомогне подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент.

Структурата на инструмента предвижда създаване на един инвестиционен фонд, в който, в допълнение към публичния ресурс, предоставен от ФМФИБ, ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на този фонд ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квази-дялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия, като по този начин се подкрепи капацитета за растеж на МСП в България.

В процеса на работа, освен финансиране, този фонд ще предоставя стратегическа подкрепа на предприятията, в които инвестира, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез укрепване на управленския капацитет и добри практики за корпоративно управление.

Описаният по-горе фонд следва да бъде създаден и управляван от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Той ще бъде определен в резултат на прилагането на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за подбор при прилагане на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство.

Целта на пазарната консултация е да се постигане оптимална структура на ФРК, отчитайки актуалната ситуация на пазара, нуждите на потенциалните Финансови посредници, заинтересованите частни инвеститори и предприятията, търсещи достъп до подобен вид финансиране, съобразявайки с контекста на целите, заложени в ОПИК, националните и европейски политики.

По-подробни характеристики, както и по-съществените условия за изпълнение на ФРК са свободно достъпни на интернет страницата на ФМФИБ, където е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на Финансови посредници.

За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с eкипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.