Фонд Мeцанин/Растeж

Фонд Мецанин/Растеж (ФМР) управлява публични средства от 38.5 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 16.5 млн. евро.

ФМР подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 2.5 млн.  до 7 млн. евро.

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските МСП. Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

Инвестиционният период  на ФМР е 5 години при срок на фонда от 10 години с възможност за удължаване до две години.

Актуален етап на инструмента: На публично заседание през октомври 2018-та бяха отворени заявленията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет финансов инструмент за Фонд Мецанин/Растеж (ФМР). Предстои разглеждане на заявленията, след което ще бъдат изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията кандидати.

Подробна информация за процедурата за подбор на фонд мениджър за Фонд Мецанин/Растеж както и документацията може да бъда намерена на интернет страницата на Фонд на фондовете в раздел "Профил на купувача": http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/37