Фонд Мeцанин/Растeж

Пазарни консултации за финансов инструмент Фонд Мецанин/Растеж

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за дялови и квази-дялови инвестиции „Фонд Mецанин/Растеж“ (ФМР), съфинансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Структурата на инструмента предвижда създаване на един и повече инвестиционни фондове, в който, в допълнение към публичния ресурс, предоставен от ФМФИБ, ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на тези фондове ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квази-дялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия, като по този начин се подкрепи капацитетa за растеж на МСП в България.

ФMР биха инвестирали в малки и средни предприятия с висок потенциал за растеж, като по този начин ще подобрят достъпа им до алтернативни форми на финансиране и ще подпомогнат увеличаването им на капацитета за производство и разработването на нови стоки и услуги. В процеса на работа, освен финансиране, тези фондове ще предоставят стратегическа подкрепа на предприятията, в които инвестират, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез укрепване на управленския капацитет и добри практики за корпоративно управление.

Описаните по-горе фондове следва да бъдат създадени и управлявани от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Те ще бъдат определени в резултат на прилагането на открити, прозрачни и недискриминационни процедури за подбор при прилагане на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство.

Целта на пазарната консултация е да се постигане оптимална структура на ФМР, отчитайки актуалната ситуация на пазара, нуждите на потенциалните Финансови посредници, заинтересованите частни инвеститори и предприятията, търсещи достъп до подобен вид финансиране, съобразявайки с контекста на целите, заложени в ОПИК, националните и европейски политики.

По-подробни характеристики, както и по-съществените условия за изпълнение на ФМР са свободно достъпни на интернет страницата на ФМФИБ, където на основание чл. 44 от ЗОП е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на Финансови посредници.

Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 18:30 ч. на 13 април 2017 г. (включително) на следната електронна поща: MGFOPIC@fmfib.bg.

ФМФИБ си запазва правото да организира срещи за провеждане на структурирани интервюта с потенциални Финансови посредници и други заинтересовани лица, предоставили обратна информация по публикуваните материали.

С цел по-ефективното провеждане на потенциалните дискусии във връзка с характеристиките на продукта, е препоръчително участниците в интервютата да подготвят кратка инвестиционна презентация или обобщена информация относно: пазарните възможности; потенциалната инвестиционна стратегия и инвестиционни процеси; екипът за управление и реализация на фонда и сходният му опит; възможността за набиране на капитал от частни инвеститори и предвидената структура и условия на ФМГ.

За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с eкипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.