Фонд Мeцанин/Растeж

Пазарни консултации за финансов инструмент Фонд Мецанин/Растеж

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) проведе пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за дялови и квази-дялови инвестиции „Фонд Mецанин/Растеж“ (ФМР), съфинансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Структурата на инструмента предвижда създаване на един инвестиционен фонд, в който, в допълнение към публичния ресурс, предоставен от ФМФИБ, ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на този фонд ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квази-дялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия, като по този начин се подкрепи капацитетa за растеж на МСП в България.

ФMР би инвестирал в малки и средни предприятия с висок потенциал за растеж, като по този начин ще подобри достъпа им до алтернативни форми на финансиране и ще подпомогне увеличаването им на капацитета за производство и разработването на нови стоки и услуги. В процеса на работа, освен финансиране, този фонд ще предоставя стратегическа подкрепа на предприятията, в които инвестира, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез укрепване на управленския капацитет и добри практики за корпоративно управление.

Описаният по-горе фонд следва да бъде създаден и управляван от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Той ще бъде определен в резултат на прилагането на открити, прозрачни и недискриминационни процедури за подбор при прилагане на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство.

Целта на пазарната консултация е да се постигане оптимална структура на ФМР, отчитайки актуалната ситуация на пазара, нуждите на потенциалните Финансови посредници, заинтересованите частни инвеститори и предприятията, търсещи достъп до подобен вид финансиране, съобразявайки с контекста на целите, заложени в ОПИК, националните и европейски политики.

По-подробни характеристики, както и по-съществените условия за изпълнение на ФМР са свободно достъпни на интернет страницата на ФМФИБ, където на основание чл. 44 от ЗОП е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на Финансови посредници.

За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с eкипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.