Фонд за ускоряванe и начално финансиранe

Фондът за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) за повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели.

Предвижда се да бъдат учредени един или няколко фонда под формата на инвестиционен фонд от затворен тип, като ФМФИБ ще изпълнява стандартните функции на ограничено отговорен съдружник.

Ресурсът, който ще се предостави от Фондът на фондовете ще бъде в размер на 107,6 милиона лева, като се очаква, да бъде привлечено допълнително съфинансиране от частни инвеститори.

ФУНФ ще осигури дялово и квази-дялово финансиране на крайните получатели и ще финансира проекти, чиито ползи биха останали или биха се насочили към България.

Допустимите крайни получатели обхващат МСП в етап на създаване, на набиране на капитал или фаза на стартиране, които не са "предприятия в затруднение" и не работят в сектора на земеделието (Глава A от NACE).

Фондът за ускоряване и начално финансиране следва да бъде създаден и управляван от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Финансовите посредници ще бъдат определени в резултат на открити, прозрачни и недискриминационни процедури за подбор при прилагане на изискванията на приложимото законодателство на ЕС и националната правна уредба.

Като част от подготовката на процедурата за избор на финансови посредници и на основание чл. 44 от ЗОП ФМФИБ проведе пазарни консултации с потенциални финансови посредници във връзка с индикативната техническа спецификация на инструмента, с цел постигане на оптимална структура на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на пазара и на потенциалните финансови посредници, целите, заложени от оперативната програма, която го финансира, както и политиките на ФМФИБ.

Резултатите от проведените консултации ще бъдат обобщени и оповестени в Доклада от пазарните консултации, и ще бъдат отразени във финалния вариант на техническата спецификация и документация, която ще бъде публикувана при обявяване на процедурата за избор на финансови посредници.