Микрокрeдитиранe със сподeлeн риск

ФМФИБ навлезе в заключителна фаза на процедурата по подбор на финансови посредници с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

След преглед на подадените документи, Фондът на фондовете изпрати покана за подаване на първоначална оферта и участие в провеждане на преговори до три от участниците в конкурса. Изборът на Финансови посредници се осъществява чрез състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка, като така се гарантира прозрачност и равнопоставеност на участниците.
Преговорите ще започнат на 05.10.2017 г., като поредността на провеждане на преговорите се определят от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници. Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
Възложителят ще избере икономически най-изгодна оферта по всяка обособена позиция, като прилага критерий за възлагане „оптимално съотношение качество-цена“ и извърши оценка по показатели и методика за комплексна оценка на офертите, посочени в Документацията за участие.

Парите предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. са 50 млн. лева. Финансовите посредници, които ФМФИБ избира, следва да осигурят необходимото частно съфинансиране в размер на минимум 20% или 30% от всеки кредит, предвид вида краен получател. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели. По отношение на финансовия ресурс, предоставен от ФМФИБ, финансовите посредници ще прилагат лихва в размер на 0%.

Подпомагане на младежката заетост, осигуряване на достъпно финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, социално-отговорното банкиране, повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги са сред основните цели на предлагания от Фонда инструмент. По този начин ще се подпомогне намирането на устойчиви решения на проблеми свързани със социалното включване, намаляването на безработицата, чрез осигуряване на устойчива заетост в най-уязвимите групи на обществото, както и адресирането на основни проблеми свързани с неравенство и етническа дискриминация.

Пълният комплект документи може да намерите на http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/17.

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 801 4051 или на имейл: p.ognyanova@fmfib.bg.

 

Като част от подготовката на процедурата за избор на финансови посредници и на основание чл. 44 от ЗОП ФМФИБ проведе пазарни консултации с потенциални финансови посредници във връзка с индикативната  техническа спецификация на инструмента, с цел постигане на оптимална структура на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на пазара и на потенциалните финансови посредници, целите, заложени от оперативната програма, която го финансира, както и политиките на ФМФИБ.

Резултатите от проведените консултации са обобщени в Доклада от пазарните консултации и са отразени във финалния вариант на техническата спецификация и документация, която е публикувана при обявяване на процедурата за избор на финансови посредници по ЗОП на адрес: http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/17.