Фонд за градско развитиe

ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за ФГР

След успешно приключилото пазарно проучване за Финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, ФМФИБ събра реакциите от пазарните участници и ги обобщи в доклад, наличен на интернет страницата на дружеството - http://fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/12-fond-za-gradsko-razvitie Пазарните консултации имаха за цел оптимизирането на структурата на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на широк кръг заинтересовани лица на пазара, вкл. потенциални финансови посредници. Те се проведоха с участието на широк кръг заинтересовани лица, потенциални финансови посредници, крайни получатели и други. Проведени бяха интервюта с 45 професионалиста в 11 организации. Процесът завърши с дискусионен форум с участието на банки, общини и други.

Основните изводи от направения пазарен тест са в три посоки:

  • Средата за изпълнение на инструмента е динамична предвид наличието на свободна ликвидност на пазара, снижаването на общите лихвени равнища в кредитирането и увеличаващата се конкуренция между основните финансиращи институции. Това поставя предизвикателства пред реализирането на инструмента, но дава и възможности за реализацията на по-голям брои и по-жизнеспособни проекти.
  • Идентифицирани са и редица фактори, които оказват негативно влияние върху водено от пазара кредитиране в сектора, което подчертава необходимостта от наличие на инструменти, сходни с ФГР. Такива например са наличието на ограничен брой подготвени и банкируеми проекти, някои административни и законови ограничения, както и в определени случаи невъзможността на частния сектор да осигури финансиране с достатъчно дълъг матуритет за подкрепа на иначе жизнеспособни проекти.
  • В резултат на проведените пазарни консултации бяха набелязани и области с потенциал за подобрение на условията на финансовия инструмент, а именно: облекчаване на административната тежест, свързана с управлението му, опростяване на някои параметри, включително целеви географски обхват на инвестициите и изискванията към потенциалните крайни получатели, подобряването на определени финансови параметри на схемата и други

След публикуването на Доклада за пазарните проучвания, ФМФИБ ще финализира техническата спецификация, която ще залегне в документацията по публичната процедура за избор на финансови посредници съгласно националното и европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

ФГР е част от портфейла на Фонда на фондовете („ФнФ“), управляван от ФМФИБ. Общият бюджет на Финансовия инструмент възлиза на 353,3 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвижда се създаването на три обособени ФГР, по един за София, Южна България и Северна България. Целта на трите ФГР е да подобрят достъпа до финансиране на проекти, свързани с градско развитие, енергийна ефективност и туризъм, като същевременно се привлече допълнителен частен ресурс към средствата от ФМФИБ. Повече информация относно ФГР може да намерите в проекта за техническа спецификация (Индикативна техническа спецификация), както и в краткото представяне (Представяне).

Комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020

Настоящата информация може да послужи на кандидатите за финансови посредници за изпълнение на ФГР при дефиниране потенциала за изграждане на портфейл от кредити, както и на потенциални крайни получатели на финансиране от Фондовете за градско развитие (в т.ч. общини).

Подкрепата от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) се предоставя чрез БФП; чрез финансови инструменти (ФИ); или чрез комбинация от БФП и ФИ.

Приложени са Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез ФИ в комбинация с БФП по ОПРР (Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез ФИ в комбинация с БФП по ОПРР).

Комбинирана подкрепа с БФП и ФИ по приоритетна ос 1 на ОПРР (ПО1):

За да получат БФП проектите за културна инфраструктура в 39-те града и проектите за енергийна ефективност в студентски общежития  трябва задължително да предвиждат кредитно финансиране на част от разходите по проекта.

Приложен е списък, обхващащ само проекти за културна инфраструктура, за които общините са предвидили безвъзмездна финансова помощ (БФП) с оглед комбинирането й с кредит от ФГР (Списък проекти за културна инфраструктура на общините с БФП).

С цел избягване на неяснота следва да се подчертае, че ФГР може да финансира и други проекти за културна инфраструктура извън посочения списък, само със заем от ФГР (без БФП), при условие, че същите попадат в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на някои от 39-те града, и при условие, че проектите са финансово жизнеспособни, за да обслужват такъв заем.

Към момента допустимите градове за финансиране по ПО1 не са предвидили БФП за енергийна ефективност в студентски общежития. В рамките на програмния период е предвидена възможност за ревизиране на ИПГВР и Инвестиционните програми през 2019 г. и през 2022 г.

Следва да се има предвид, че горепосоченият списък съдържа единствено проекти за културна инфраструктура по ПО 1. Освен за културна инфраструктура, комбинирана подкрепа чрез БФП и ФИ по ПО 1 е възможна и за проекти, свързани с инвестиции в:

  • Градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие;
  • Интегриран градски транспорт.

Спортна инфраструктура и мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилища ще се финансират изцяло с финансови инструменти.

Комбинирана подкрепа с БФП и ФИ по приоритетна ос 6 на ОПРР (ПО6):

За да получат БФП проектите, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение, допустими за финансиране по ПО6, трябва задължително да предвиждат кредитно финансиране на част от разходите по проекта.

Актуален списък на горепосочените обекти (към 2017 г.), организирани по области, е поместен на страницата на Министерство на културата на следния адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=244&sp=576&t=0&z=0 

Допълнителна информация

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39-те общини, допустими за финансиране чрез ФИ по ос 1 на ОПРР 2014-2020:

ИПГВР Община Асеновград

ИПГВР Община Благоевград

ИПГВР Община Бургас

ИПГВР Община Варна

ИПГВР Община Велико Търново

ИПГВР Община Велинград и зони за въздействие

ИПГВР Община Видин

ИПГВР Община Враца и инвестиционна програма

ИПГВР Община Габрово и инвестиционна програма

ИПГВР Община Горна Оряховица

ИПГВР Община Гоце Делчев

ИПГВР Община Димитровград

ИПГВР Община Добрич

ИПГВР Община Дупница

ИПГВР Община Казанлък

ИПГВР Община Карлово 

ИПГВР Община Кърджали

ИПГВР Община Кюстендил

ИПГВР Община Ловеч

ИПГВР Община Лом

ИПГВР Община Монтана

ИПГВР Община Пазарджик 

ИПГВР Община Панагюрище

ИПГВР Община Перник

ИПГВР Община Петрич

ИПГВР Община Плевен и инвестиционна програма

ИПГВР Община Пловдив

ИПГВР Община Разград

ИПГВР Община Русе

ИПГВР Община Свищов и зони за въздействие

ИПГВР Община Силистра и зони за въздействие

ИПГВР Община Сливен

ИПГВР Община Смолян

ИПГВР Община София и зони за въздействие

ИПГВР Община Стара Загора

ИПГВР Община Търговище

ИПГВР Община Хасково и зони за въздействие

ИПГВР Община Шумен

ИПГВР Община Ямбол

 

Правна информация

ФМФИБ организира настоящите пазарни консултации в контекста на изискванията на чл.44 от Закона за обществените поръчки. Разменената в процеса информация се счита за индикативна и не предизвиква задължения за страните. Предвид приложимите законови разпоредби, ФМФИБ си запазва правото да публикува получената обратна връзка, частично или изцяло, без да упоменава конкретната организация, която я е подала, заедно с предоставените от ФМФИБ отговори и извършените в резултат на пазарните консултации промени в Техническата спецификация (ако е приложимо).