Експерт „Инвестиции в МСП“

Експерт „Инвестиции в МСП“

Публикувана на: 23.04.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е дружество с основна дейност - управление на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 г.

Дейността на Звено за координация към Фонд на фондовете е  насочена към преглеждане и насочване на проекти към комбинирано финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ,  координиране на действията на заинтересованите страни в сферата на финансовия инженеринг за достигане на проектни идеи до следващи фази в процеса на тяхното финансиране, подпомагане на прегледа и подготовката на проекти в България, както и подпомагане подобряването на достъпа на българските проектни предложения и публичните институции до съществуващите публични услуги.

Във връзка със сформиране на екипа на Звеното за координация, търсим да назначим:

Експерт „Инвестиции в МСП“ в отдел „Звено за координация“ .

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

  • Подпомага дейностите на звеното, насочени към предоставянето на информация на МСП и предприятия със средна пазарна капитализация относно възможностите за проектно финансиране
  • Подпомага МСП за осигуряването на по-добър достъп до съответните финансови инструменти, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове, комбиниране на различни типове финансиране (банково, финансови инструменти, рисково финансиране и др.)
  • Подпомага и координира усилията между съответните заинтересовани страни (банки, Управляващи органи на оперативни програми, общини) при разпространяването на информация и материали, координиране, планиране и организиране на семинари и информационни събития чрез 28-те регионални информационни офиса в сферата на МСП

Основни изисквания

  • висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси, бизнес администрация (или сродна специалност)
  • съответстващ професионален опит от поне 3 години в предоставяне на експертиза в сферата на финансиране на МСП
  • опит с и/или добро познаване на европейските фондове и финансовите инструменти в България
  • опит в координиране или участие в организиране на информационни събития
  • владеене на писмен и устен английски и български език
  • отлични комуникативни умения
  • познаване на стандартна ИТ техника